Alapszabály

Zala Megyei Bíróság 
Pk. 60.118/1998 
1419/1998 

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA


Az Egyesületre a 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályai, valamint a jelen alapszabály rendelkezései az irányadóak.”

I. Az egyesület adatai


1. Az egyesület neve, FORRÁSVÍZ Természetbarát Egyesület 
2. Az egyesület székhelye. 8315-Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. 
3. Az egyesület postacíme: 8315-Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. 
4. Az egyesület alapításának éve: 1998. 

II. Az egyesület jogállása

1. Az egyesület célja, jogállása: Az egyesület önálló jogi személynek számít. Az egyesület működése, tevékenysége kiterjed a Zalai Balaton-parti települések és vonzáskörzetébe tartozó külterületeket érintő környezet-és természetvédelmi kérdések egészére. 
2. Az egyesület pecsétjeinek leírása: 
a. Kör alakú bélyegzi, benne körben: FORRÁSVÍZ Természetbarát Egyesület, középen az egyesület emblémája, alatta pedig Gyenesdiás, 1998 felirattal. 
b. Téglalap alakú pecsét (név, pontos székhelycím, adószám). 

III. Az egyesület célja és tevékenysége

1. Céljának és tevékenységének meghatározása: 

(1) A Nyugati Balaton Régió és a Balaton-felvidék települési önkormányzatai közigazgatási területén, valamint azok határaihoz tartozó külterületi és belterületi részletekben a környezet-és természetvédelmi tevékenységek összehangolása, a természeti környezet megőrzésében a térségi együttműködés generálása. 

Az egyesület kiáll az élhető lakókörnyezet megteremtésérét, védelméért, a természet- és környezetkárosítás elleni hatékony védelemért, éppen ezért tevékenységét a polgárok széles nyilvánossága előtt végzi. Döntéseink előkészítésében, valamint a végrehajtás ellenőrzésében és az önkormányzatokkal való természet- és környezetvédelmi, bűnmegelőzési és közbiztonsági  munkája során támaszkodik a polgárok véleményére. 
A célok megvalósítása érdekében az egyesület keresi a kapcsolatot és együttműködik a térség együttműködő civil szervezeteivel. Az egyesület hitvallása továbbá, hogy a helyes ökopolitika céljait, a fenntarthatóság eszményét megvalósítsa a Nyugat-Balaton térségében.

(2) Az alapítók szerint az egyesület közhasznú tevékenységet folytat. Ennek keretében a célok között megfogalmazottak szerint az egyesület kifejt ismeretterjesztést, rendezvényszervezést, kulturális örökség megóvást, műemlékvédelmet, klímavédelmet, természetvédelmet, aktív környezetvédelmet, bűnmegelőzést, közbiztonság, közrendjavítást és környezeti járőrszolgálatot; valamint az Euro-Atlanti integráció elősegítését szolgáló egyéb tevékenységet.

(3) Az egyesület alapvető céljának tartja a székhelytelepülés Gyenesdiás és lakókörnyezetének, fejlődésének elősegítését, környezeti kultúrájának, a Zalai Balaton-part településein élők életminőségének javítását, a térség történelmi értékeinek  óvását, helytörténeti kultúrájának és hagyományainak ápolását,  a kulturális életben való részvételt és a felsorolt célok megvalósítását szolgáló közéleti tevékenységet.

(4) A célok megvalósítása érdekében az egyesület:

a)  a  környezet- és természetvédelmi tevékenységeken, rendezvényeken túl gyermek- és ifjúságvédelmi programokat, valamint bűnmegelőzésre és a közbiztonság javítására törekszik, ezen tevékenységekre javaslatot és ajánlásokat készít
b) intézkedéseket kezdeményez a helyes környezetkultúra terén, véleményt nyilvánít a fő céljaival összefüggő kérdésekben;  
c) a környezetvédelem érdekeit, a környezeti szemlélet és kultúra érdekeit szem előtt tartva rendszeresen szervezi, és aktív részvételével segíti a szemétgyűjtést, erdőtakarítást, parlagfű-irtást, az illegális szemét lerakó helyek és parlagfű élőhelyek feltárását;
d) konkrét segítséget nyújt az illegális szemétlerakó helyek felszámolásában és a parlagfű élőhelyek megszűntetésében
e) a gazdátlanság és illegális szemetelés okozta fertőzésveszélyes területek felderítésében
f) „zöld járőr szolgálatot” teljesít a védett területek megóvása érdekében, a környezetrongálók és károsítók felderítésében
g) kapcsolatot tart és együttműködik a Nyugat-Balatoni és a Kelet Zalai rendvédelmi civil szervezetekkel (polgárőrökkel és mezőőrökkel); 
h) a térség közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében rendszeres közterületi figyelőszolgálatot lát el, más polgárőr és közterületóvó civil szervezetekkel együttműködve.
i) szakmailag segíti az önkormányzatok környezetvédelmi munkáját,
j)  segíti a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták terjesztését,
k)  segíti a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű terjesztését,
l)  elősegíti az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedését és a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználását,
m) nemzetközi kapcsolatokat épít ki, és tart fenn a fenntarthatósági programok és vállalások jegyében.

2. A fentiekhez kapcsolódóan az egyesület további célja és feladata, Nyugati Balaton és a Balaton-felvidék vízgyűjtőjén található települések közigazgatási területén, illetve más partner-területeken:

területfeltáró tevékenység a természeti-és épített környezet számbavételével, védelmi eljárások kidolgozása, megszervezésük helyi szintű irányítása.
környezet-és természetvédelmi igények felmérése és a helyi lakosok érdekeinek egyeztetése, képviselete az önkormányzatok felé (környezeti értékek védelme, ifjúságvédelem, környezetkárosítás, valamint bűnmegelőző és közbiztonsági feladatok)
környezetvédelmi programok, koncepciók készítése, természeti értékleltár, természetvédelmi kezelési tervek
klímastratégiai intézkedések kidolgozása, térségi klímarendezvényeken történő aktív szerepvállalás
innovációs feladatokban való együttműködés segítése, térségi innovatív folyamatok beindítása, civil generálása
a lakosság megfelelő szintű informáltságának elősegítése, a környezet-és természetvédelmi vonatkozású szemlélet fejlesztése, zöld programok – rendezvények – szervezése, bonyolítása (zöld és ökoprogramok, ökológiai lábnyommérés)

„zöld” vetélkedők, táborok, erdei iskola programok megszervezése, lebonyolítása intézmények (ökoiskola, zöld óvoda, kutatóintézetek) és non profit szervezetek természetvédelmi alapkutatásaiba, továbbá környezeti nevelési projektjeibe, környezetvédelmi és természetvédelmi problémák feltárásába, feladatok megoldásába történő bekapcsolódás megteremtése
tudatformálás és a környezeti nevelés felkarolása, a térség lakosságához szóló programok, valamint előadások szervezése
adatszolgáltatás a terület természeti értékeit feltáró, s a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által irányított biomonitoring tevékenységekhez
veszélyeztetett természeti és építészeti (hely-és kultúrtörténeti) örökségek megóvása, tönkretett területek rekonstrukciójában való segítségnyújtás
vízi és vízkörnyéki ritka élőhelyek fokozott védelme (Balaton-part, források, tókák, felhagyott kutak)
felvilágosítás és segélynyújtás az önkormányzatok szelektív hulladékgyűjtés bevezetését célzó intézkedéseihez
települési növényalkalmazásban (virágosítás, fásítás) való szakmai koordináció
prospektusok, ismertetők szerkesztése, helyi természet-és környezetvédelmi kiadványok elindítása
pályázati lehetőségek felkutatása, hazai és nemzetközi szinten egyaránt, partnerség ezen pályázatok lebonyolításában
pénzforrások, szponzorok felkutatása

3. Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: 

a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, 
újjáépítés feladataiban, 
valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá 
a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, 
következményeinek felszámolásában, 
állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, fokozottan védett valamint veszélyeztetett fajoknak és élőhelyeiknek a fizikai megóvásában,
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében
a határon túli magyarsággal való kapcsolatok kialakításában, ezek erősítésében
a térségi lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat javításában, a helyes civil társadalmi kultúra kibontakoztatásában (környezetkultúra feltételeinek javítása),
állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek, veszélyhelyzet esetén segítségnyújtás,
bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. Az egyesület olyan közhasznú civil szervezet, amely tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály állami szerv vagy helyi önkormányzat feladataként határoz meg. 
Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő alapcél szerinti közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket látja el, illetve azok ellátásában közreműködik:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység:    
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 9.

tudományos tevékenység, kutatás: 
- 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 4. §  1.d), 4.c), 5., 7., 8., 9., 10. és 5. § (3)

kulturális tevékenység: 
- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.

kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem:
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17.
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13.
- 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)
- 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 61/B § (3)
- 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)

természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem: 
- 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 59. §, 62. §,  64. § (1)
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12.
- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 21. §
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
- 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 10.§-36.§ és 46.§.(1) b),c),d),e),f), (4) és 48.§-49.§ és 53.§-55.§.

környezeti értékek védelme, köztisztaság megőrzése, bűnmegelőzés és környezetkárosítás tevékenység:
- 2011.évi CLXXXIV.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 17.§.(1) közrend és 

közlekedésbiztonság védelme:
- 2011.évi CXXVIII.tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2.§.(1) ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás 
- 1991. évi XX.tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről 21.§. 2011.évi CLXXXIV.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§.(1) 11.19. környezetvédelem, 
-  1994.évi XXXIV.tv. a Rendőrségről 2.§. (1), (2) c) bűnmegelőzés és az áldozatvédelem 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása:
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások:
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)

IV. Az egyesület szervezeti rendje, ügyintéző és képviseleti szervei

Az egyesület és az egyesület tagjainak jogállása: 

Közgyűlés

• A szervezet legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az egyéni tagok összessége. 
• A Közgyűlés a szervezetet érintő minden kérdésben dönthet. Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a Vezetőség megválasztása, 
- a Vezetőség beszámoltatása, 
- az elnök megválasztása, 
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- az alapszabály megállapítása és módosítása, 
- a szervezet két Közgyűlés között végzett munkájának megvitatása, az egész szervezetet érinti, az elkövetkezi időszak munkájának céljait meghatározó döntések hozatala, 
- a szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása. 

• A Közgyűlést évente össze kell hívni. Az összehívásról az elnök gondoskodik. Közgyűlést kell összehívni a Vezetőség határozatára, vagy pedig a tagok egyharmadának a cél megjelölését is tartalmazó írásos javaslata alapján. 
• A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlésre az egyéni tagokat a meghívó és a tárgysorozat közlésével, a hozandó határozatok feltüntetésével kell meghívni. Az összehívás módját (levél, ajánlott levél, írásbeli körözvény, e-mail stb.) a Vezetőség állapítja meg. A Közgyűlés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a közlés, értesítés legalább 8 nappal előtte történjen. 
• Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. 
• A Közgyűlés a maga soraiból az erre az alkalomra megválasztott levezető elnök vezeti. 
• A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele (50 % + 1 fő) jelen van. Ha határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést el kell halasztani a másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 15 percen belül is összehívható. 
• A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazat egyenlőség esetén a Közgyűlés által a maga soraiból esetenként megválasztott levezető elnök szavazata dönt. A jelenlévő küldöttek többségének kívánságára titkos szavazással kell a határozatok meghozatalához: 
- a Vezetőség megválasztása, 
- a Pénzügyi (felügyelő) bizottság megválasztása, 
- a Vezetőség beszámolójának elfogadása, 
- az egyesület egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
- továbbá minden olyan döntés, amelynek meghozatalát jogszabály az egyesület legfelsőbb szervének hatáskörébe utalja. 
• A jelenlévő tagok háromnegyedes szavazat-többségre van szükség a szervezet alapszabályának módosításához. 
• A szavazati joggal rendelkező tagok kétharmadának jelenlétére és háromnegyedes szavazat-többségre van szükség az egyesület céljának módosításához, a szervezet más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, vagy más szervezetbe való beolvadásának kimondásához.
• A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv hitelesítésére a szervezet két tagját kell felkérni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés határozatait. A határozatok közzétételének módját a Közgyűlés állapítja meg. 

Pénzügyi (felügyelő) bizottság

A Közgyűlés által megválasztott 3 tagú bizottság, amelynek feladata, a szervezet működésének és vagyonkezelésének ellenőrzése. 
Feladatának teljesítése érdekében jogában áll betekinteni a szervezet ügyintézésébe, levelezésébe, elszámolásaiba. 

• Minden Közgyűlés előtt köteles vizsgálatot tartani és arról a Közgyűlésnek jelentést tenni. 
• Működési szabályait maga állapítja meg. Az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a 2011. évi CLXXV. tv. 38. § /1/, /2/, /3/ és 39. § /1/, /2/ rendelkezései az irányadók. 

Vezetőség

Két Közgyűlés közötti időszakban a szervezetet a Vezetőség irányítja. A Vezetőség jogosult minden olyan döntés meghozatalára, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe. A Vezetőség a Közgyűlésnek beszámolni tartozik. 

• A Vezetőség három éves időtartamra megválasztott 4 tagból álló testület. 
· A Vezetőség összetétele: 
-elnök, 
-titkár (ügyvezető titkár), 
-2 vezetőségi tag. 

• A Vezetőség gondoskodik az Alapszabályban foglaltak betartásáról, a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Feladatai megvalósítása érdekében évente legalább három ülést tart. 
• A Vezetőség határozza meg a szervezet működési rendjét, a szervezet tagsági díjának összegét. Évente megállapítja a szervezet költségvetését, megtárgyalja és elfogadja a költségvetési beszámolót, megtárgyalja és elfogadja az egyesület aktuális munkatervét, együttműködési terveit, valamint az ezek megvalósításáról szóló évenkénti beszámolót. 
• A Vezetőség üléseit az elnök hívja össze írásban, írásos meghívó elpostázásával, amely meghívó 8 nappal az ülés megkezdése előtt kézbesítődik az ülés helyének, idejének és napirendjének közlésével. A Vezetőség ülései nyilvánosak. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a jelenlevők létszámához képest, esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
• A Vezetőségi tagok nem lehetnek tagjai a pénzügyi bizottságnak, valamint a Vezetőség tagjai nem lehetnek vezető tisztségképviselői egyéb olyan más társadalmi szervezetnek, amely természetbarát tevékenységet végez. Egyébiránt a Vezetőségi tagokra a 2011. évi CLXXV. tv. 38. § /1/, /2/ 39. § /1/, /2/ bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályokon túl egyéb kizáró előírás nem vonatkozik. 

Elnök

Az elnök – akadályoztatása esetén a titkár – irányítja az egyesület ügyeit. Az elnököt a Közgyűlés választja. Az elnök – a Vezetőség által jóváhagyott keretek között – részesülhet tiszteletdíjban. A Vezetőség, valamint a Közgyűlés üléseit az elnök hívja össze. 

· A szervezet elnöke felelős: 
-a szervezet jogszabály szerinti működéséért, 
-az alapszabályban foglaltak betartásáért, 
-a Közgyűlés, a Vezetőség határozatainak betartásáért, 
-a közhasznúsági jelentés elkészítéséért, 
-a szervezet anyagi eszközeinek előírások szerinti kezeléséért, 
-mindazon feladatok ellátásáért, amelyekkel a Közgyűlés, illetve a Vezetőség megbízza. 

· A szervezet elnöke jogosult: 
-a szervezet egyszemélyi képviseletére harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, hatóságok, más szervek előtt, 
-az alapszabályban nem kizárólag valamely vezető testület hatáskörébe utalt döntések meghozatalára (ezen döntéséről a Vezetőségnek beszámolni tartozik), 
-a szervezet nevében aláírni, 
-a szervezet ügyeiben eljárva – a tagok nevében – jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni. 

Titkár (ügyvezető titkár)

• A titkárt a Közgyűlés választja. A szervezet napi munkáját – az elnök egyeztetésével – a titkár vezeti az alapszabályban foglaltak alapján. Tevékenységéről az elnöknek és a Vezetőségnek rendszeresen beszámolni tartozik. Az elnök akadályoztatása esetén irányítja az egyesület ügyeit. Jogai és felelőssége – a munkáltatói jogok kivételével – megegyezik az elnökével. 
• A szervezet elnöke és titkára, valamint bizottsági tag csak felnőtt korú, büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és a szervezetnek rendes tagja. 

Tiszteletbeli elnök

A Közgyűlés a Nyugat-Balaton Régió és a Balaton-felvidék környezet-, és természetvédelmi tevékenységében való közreműködés és az egyesület céljainak megvalósítása érdekében folytatott munkatevékenység és kimagasló eredményesség elismeréséül tiszteletbeli elnök tisztséget létesít, és a tiszteletbeli elnöki tisztséget betöltheti. 

A tiszteletbeli elnököt a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg az erre vonatkozó javaslat alapján. 

A tiszteletbeli elnököt az egyesület elnökségi üléseire és Közgyűlésére meg kell hívnia az összehívó elnöknek. 

A tiszteletbeli elnök az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt. 

Az egyesület Közgyűlése köteles a tiszteletbeli elnök véleményét írásban előzetesen beszerezni, amennyiben a Közgyűlés napirendjén az egyesület más egyesülettel történi egyesülésének, beolvadásának vagy az egyesület megszűnésének, megszüntetésének tárgya szerepel napirendként. 

2. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

2.1 Az egyesületnek tagja lehet mindenki, aki a szervezet célkitűzéseit magáénak ismeri el és aktív munkájával hozzájárul azok megvalósításához, továbbá fizeti a tagsági díjat. A szervezet tagságának 95 %-ban magyar állampolgárokból kell állnia. 
2.2 Az egyesület tagja lehet jogi személy is, ha az egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja. 
2.3 Tagsági viszony keletkezése. A tagsági viszony a Közgyűléshez benyújtott jelentkezés alapján a Közgyűlés döntésével keletkezik. 
2.4 Tagsági viszony megszűnése. A tagsági viszony kiválás, kizárás vagy törlés útján szűnik meg. Természetes személyek halálával, szervezetek esetében pedig a megszűnéssel a szervezeti tagság szintén megszűnik. 

Bármely tagnak írásban kell eljuttatni a kiválási szándékát a szervezet titkárságához. A kiválási szándékot a Vezetőség soros ülésén jelentik be és a tagság ekkor szűnik meg. 

Kizárásra történi javaslatot a felügyelő szerv tehet a Közgyűlésnek, illetve a Vezetőségnek, amennyiben a tag szembeáll a Magyar Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel vagy szembehelyezkedik az alapszabály rendelkezéseivel. A kizárást elrendelő határozat fegyelmi vizsgálat nélkül csak abban az esetben hozható meg, ha a kizárás okaként szereplő cselekmény ügyében elmarasztaló jogerős ítélet született. 

Törölni kell azt a tagot, aki a tagdíjat egy éve (írásbeli felszólítás ellenére) nem fizette be, a szervezet tevékenységében nem vesz részt, testületeivel (írásbeli megkeresés ellenére) nem tart kapcsolatot. A törlésről a Vezetőség jogosult határozni. 
A kizárást vagy törlést elrendelő határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell eljuttatni. A fellebbezést a titkárság a Vezetőség soron következő ülésén előterjeszti. 

Amennyiben az itt születő határozatot a kizárt, illetve törölt tag ismételten megfellebbezi, azt a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. 

V. A tagok jogai és kötelességei

1. A szervezet tagja részt vehet az alapszabályban foglaltak szerint a szervezet tevékenységében. A szervezet természetes tagja igénybe veheti a szervezet által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket, részt vehet a szervezet rendezvényein, bármely tisztségre jelölhető és megválasztható (amennyiben az alapszabály illetve az érvényes jogszabályok korlátozó rendelkezést nem tesznek). A Közgyűlésen küldöttként képviselheti csoportját, intézményét. 
2. A szervezet tagja köteles a szervezet céljainak megvalósítását aktív közreműködéssel elősegíteni, a szervezettagjához méltó magatartást tanúsítani, a megállapított tagsági díjat rendszeresen befizetni, az alapszabályban foglaltaknak és a Közgyűlés, illetve a Vezetőség döntéseinek megfelelően tevékenykedni. 
3. Az évi tagdíj összege – mely a tárgyév május 15-ig esedékes – egységesen 2.400.-(azaz kettőezernégyszáz) forint. A befizetett tagdíj és egyéb támogatás nem követelhető vissza a tagság megszűnésekor. 

VI. A szervezet anyagi forrásai, gazdálkodása

1. A szervezet működését biztosító anyagi források: 
Tagsági díjak, a tevékenységből származó bevétel, állami szervek jogi és magánszemélyek támogatása, valamint pályázati pénzek. 
2. A szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
3. A szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 
4. A szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak a tagdíjat kötelesek a szervezetnek megfizetni, saját vagyonukkal a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 

A szervezet jogszabály szerinti vagyonkezeléséért az elnök, a titkár és a Vezetőség által megbízott gazdasági vezető felel. Elszámolási kötelezettségük van a Vezetőség (és háromévenként tájékoztató jelleggel a Közgyűlés) felé, valamint a céltámogatások felhasználásáról a támogatást nyújtó szervek felé. 

VII. A szervezet megszűnése

A szervezet megszűnik, ha: 

-felosztását a Közgyűlés kimondja, 
-más egyesülettel történő egyesülést a Közgyűlés kimondja, 
-a bíróság a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén feloszlatja, 
-a bíróság megállapítja a megszűnését. 
A szervezet megszűnése esetén a szervezet vagyona (amennyiben a feloszlás vagy más egyesülettel történő egyesülést kimondó Közgyűlés másként nem határoz) a támogatást nyújtó szervek kielégítése után más, hasonló célkitűzésű szervezeté vagy intézményé lesz, a felosztást, illetve egyesülést kimondó Közgyűlés kijelölése alapján. 

VIII. Záró rendelkezések

- Az egyesület elnöke köteles vezetni az egyesületi határozatok könyvét. Ebben az elnök külön a Közgyűlés és külön a Vezetőség által meghozott határozatokat tartja sorszám és dátum szerint nyilván. A nyilvántartás tartalmazza a meghozott határozat szövegét, annak hatályát a határozatot megalkotók támogatóinak és ellenzőinek számát, Vezetőségi határozatok esetében az ellenszavazó személy megnevezését. 
- A Közgyűlés és a Vezetőség meghozott határozatait az érintettek számára e-mail-ben közli. Az éves Közgyűlésen az előző évben meghozott valamennyi egyesületi határozatot a jelenlévőkkel ismertetni kell. 
- Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban bármely cselekvőképes magyar állampolgár betekinthet. Ez az iratbetekintés akként történhet, hogy a betekintést igénylő az egyesület elnökénél erre vonatkozó igényét írásban jelzi, és arra az elnök válasziratában 30 napon belüli időpontra megjelölve a helyszínt, lehetőséget biztosít. 
- Az egyesület deklarálja működésének nyilvánosságát. A működése körében nyújtott szolgáltatásokat a Gyenesdiási Híradó nevű helyi lapban közli. Az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó beszámolókat és annak tartalmát saját honlapján (www.forrasviz.eu) teszi közzé.
- Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

Záradék:
Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. CLXXV. tv., valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló, 2011. évi CLXXXI. törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
A fenti alapszabályt az 1998. november 10-i Közgyűlés elfogadta.
A fenti alapszabályt az 2004. évi december 01-i Közgyűlés elfogadta.
A fenti alapszabályt az 2006. évi november 08-i Közgyűlés elfogadta.
A fenti alapszabályt az 2014. évi május 16-i Közgyűlés elfogadta

Gyenesdiás, 1998. 11. 10.
Gyenesdiás, 2004. 12. 01.
Gyenesdiás, 2006. 11. 08.
Gyenesdiás, 2014. 05. 16.
Gyenesdiás, 2016. 07. 01.

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Gálné Németh Ildikó
elnök

Letöltés (115KB)